Home 》 About IUSTI-AP2019 》 Faculty
  Welcome Message
  Faculty
  Presidium
  Pleanary speaker
  Symposium speaker

Member List of International Union against Sexually 

Transmitted Infections (IUSTI), Executive Committee 


Advisory Board

Chair

Myron S Cohen

Wanqing Liao

Co-Chair

Jie Zheng

Xiangsheng Chen

Advisory board member

Hongzhou Lu

Jie Zheng

Jinhua Xu

Longya Yang

Mengjie Han

Myron S Cohen

Qianjin Lu

Wanqing Liao

Xiangsheng Chen

Xinghua Gao

Chair

Pingyu Zhou

Co-Chair

Kaushal Verma


Scientific Committee

Chair

Christopher K Fairley (Australia)

Committee member

Anne Robertson (New Zealand)

Christopher K Fairley (Australia)

Catherine O'Connor (Australia)

Charlotte Gaydos (America)

Deborah Williamson (Australia)

Eric Chow (Australia)

Heping Zheng (China)

Joe Tucker (America)

Kaushal Verma (India)

Lei Zhang (China)

Ligang Yang (China)

Mei Shi (China)

Meiping Ye (China)

Nathalie Broutet (Geneva)

Pingyu Zhou (China)

Qianqiu Wang (China)

Somesh Gupta (India)


Organizing Committee

Chair

Huailong Qin

Co-chair

Bin Yang

Jiangping Tan

Qianqiu Wang

Zhongjian Chen

Committee member

Anne Robertson

Bin Yang

Christopher K Fairley

Cuiling Ma

Fei Tan

Guangwen Yin

Hao Cheng

Heping Zheng

Hongzhou Lu

Huailong Qin

Huilan Yang

Jiangping Tan

Joseph D Tucker

Kaushal Verma

Lei Zhang

Ligang Yang

Limeng Yan

Lorenzo Giacani

Qianqiu Wang

Ruirui Peng

Somesh Gupta

Wenhui Lun

Yihong Qian

Yueping Yin

Zhongjian Chen


Abstract Committee
Angelika Stary
Anne Robertson
Bin Yang
Brian Hall
Catherine O'Connor
Charlotte Gaydos
Christopher K Fairley
Christopher K Fairley
Myron S Cohen
Cuiling Ma
David Whiley
Deborah Williamson
Eric Chow
Fan Yang
Fei Tan
Guangwen Yin
Hao Cheng
Heping Zheng
Hongzhou Lu
Huachun Zou
Huailong Qin
Huilan Yang
Janet Wilson
Jason Ong
Jiangping Tan
John Saunders
Jonathan Ross
Joseph D Tucker
Kaushal Verma
Kyle Bernstein
Lei zhang
Ligang Yang
LiLi Liu
Limeng Yan
Lindley Barbee
Lorenzo Giacani
Marcus Chen
Mei Shi
Meiping Ye
Mengjie Han
Min Zhao
Nathalie Broutet
Ping Zhong
Pingyu Zhou
Qianqiu Wang
Ruirui Peng
Sheila Lukehart
Somesh Gupta
Stephen W Pan
Stijn van der Veen
Tuofu Zhu
Wenhui Lun
Willa Huston
William Wong
Xiaohong Su
Xinhua Gao
Yan Jiang
Yihong Qian
Yonatan Grad
Yueping Yin
Zhongjian Chen


Secretariat Office

Secretary General

Meiping Ye

Members of secretariat

Dan Liu

Lin Zhu

Manli Tong

Mei Shi

Ruirui Peng

Xin Gu

Yanping Zhao